Despre Marci

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

        Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci (OSIM). Din ziua depunerii cererii de înregistrare marca beneficiază de protecție provizorie care devine definitivă odată cu eliberarea certificatului. 
Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia. 
În condițiile în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrială sau comercială, efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat, cu excepţia procedurii de depunere a cererii de înregistrare de marcă.
In vederea obţinerii certificatului se depune la OSIM o cerere de înregistrare redactată în limba română care trebuie sa conţină următoarele elemente:

   1. datele de identificare a solicitantului (denumirea, sediul solicitantului, adresa pentru corespondenţă, numărul de telefon);
   2. numele şi prenumele mandatarului, dacă este cazul;
   3. reprezentarea grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută (maximum 8/8 cm, alb-negru, daca se solicita înregistrarea unei mărci constituita dintr-o grafica deosebită sau un element figurativ);
   4. descrierea denumirii mărcii;
   5. culori revendicate, daca marca conține una sau mai multe culori pentru care se solicita protecția;
   6. traducerea sau transliterarea mărcii ,sau unor elemente ale mărcii, dacă este cazul;
   7. lista de produse si/sau servicii pentru care se solicita înregistrarea mărcii si care fac obiectul activității titularului;
   8. dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în termen de 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective. 
Publicarea mărcii in Buletinul Oficial reprezintă procedura prin care se aduce la cunoştinţa terților cererea de înregistrare şi timp de 2 luni orice terţ interesat se poate opune sau formula obiecţiuni la cererea dumneavoastră de înregistrare.
Cu condiţia achitării unei taxe suplimentară de urgentare, echivalentă cu dublul taxei de înregistrare şi examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de marca, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.
În cazul admiterii înregistrării mărcii se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 180 RON.

Pentru scurtarea timpului, odată cu cererea de înregistrare de marcă sau în următoarele aproximativ 2-3 săptămâni, puteţi solicita efectuarea unei cercetări documentare. Scopul cercetării este de a afla dacă nu mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al cărei titular ar putea face opoziţie la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de două luni de la data publicării.
Pe de o parte nu există noţiunea de "brenduire", ci de înregistrare de marcă asociată unui produs sau serviciu, iar pe de altă parte această înregistrare asigură protecţia pe denumirea respectivă sau grafica aleasă, nu pe lista de produse şi/sau servicii pentru care se face înregistrarea. Altfel spus trebuie reţinut faptul că marca nu protejează produsul/serviciul în sine, ci este un mijloc de a-l promova . 
Înregistrarea unui slogan se face parcurgând aceleaşi etape ca pentru orice marcă
Înregistrarea la OSIM a denumirii unei firme nu este obligatorie, dar este utilă, în sensul că prin această înregistrare puteţi opri terţe firme sau persoane fizice să utilizeze aceeaşi denumire în acelaşi domeniu de activitate. Se impun nişte precizări, în sensul că trebuie ţinut cont de faptul că nu se pot înregistra mărci constituite exclusiv din cuvinte generice sau uzuale într-un domeniu de activitate, şi nici mărci identice sau similare cu mărci notorii. În concluzie, este posibil ca, în cazul în care denumirea firmei este un cuvânt uzual, generic sau identic/similar cu o marcă notorie, să se fi putut înregistra la Registrul Comerţului ( la Registrul Comerţului nu sunt valabile aceleaşi reguli ca în cazul OSIM ), dar să nu se poată înregistra ca marcă la OSIM.

Despre OSIM

OSIM reprezinta Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

O.S.I.M. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica în domeniu.
O.S.I.M. administrează următoarele legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale:Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie; 
- H.G. nr. 152/1992 cu privire la Regulamentul de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie; 
- Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, publicată în M.Of.nr.876/20.12.2007 
- Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare; 
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; 
- O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora; 
- Legea nr. 75/1999 privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, conform Tratatului de la Budapesta la care România a aderat; 
- Legea nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie 
- Normele nr.242/1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti.

Inregistrare Marca

Servicii complete de inregitrare marci.

inregistrare marca